02
04
DSC_7690 (1)
216851871
20210130_110224
DSC_1149

1. V hostelu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu o totožnosti.

2. Požádá-li host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

3. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem hostelu nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10.00 hod. posledního dne pobytu, v téže době také pokoj uvolní. Pokud tak host neučiní, je hostel oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu vystěhovat.

4. V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

5. V den nástupu se host může v hostelu ubytovat nejdříve v 15 hod.

6. Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen zaplatit sjednanou cenu při příchodu.

7. Pobyt psů a ostatních zvířat není v celém prostoru hostelu dovolen.

8. Jízdní kola, kočárky a větší předměty je host povinen odložit v místnosti na to určené. Vnášení těchto předmětů na pokoje je z hygienických důvodů přísně zakázáno.

9. V celém objektu hostelu, nesmí host bez souhlasu provozovatele přemisťovat zařízení a nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. Pokud host zjistí jakoukoli závadu, je povinen ji nahlásit neprodleně na recepci.

10. Návštěvy ubytovaných hostů jsou zakázány.

11. V pokojích není dovoleno používání vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně a kromě nabíječek laptopů a mobilních telefonů.

12. Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče a uzavřít okna. Při odchodu z koupelny, zkontroluje vodovodní baterie, zda jsou zavřené, stejně tak učiní při odchodu z kuchyně. Při užívání kuchyně jsou hosté povinni udržovat pořádek a čistě umyté a uklizené nádobí. Před odjezdem zkontrolují lednici a všechny svoje potraviny z ní odstraní.

13. Kouření je přísně zakázáno v celém objektu hostelu. Při porušení tohoto zákazu má provozovatel právo uplatnit vůči hostovi sankci ve výši 2000,- Kč za každé porušení a to i opakovaně. Host je povinen chovat se v prostorách hostelu tak, aby nevznikl požár.

14. Host odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami jemu svěřenými do péče. Případně takto vzniklé škody je host povinen uhradit na místě před svým odjezdem. Výše škody se stanoví dohodou, nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. Klient má za povinnost bezodkladně ohlásit případné předchozí škody na pokoji či na zařízení hostelu. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám. Případnou ztrátu klíčů je host povinen ohlásit provozovateli hostelu bez prodlení a uhradit škodu tímto způsobenou.

15. Hostel neodpovídá za věci vnesené hostem do hostelu a odložených, pokud tyto věci nebyly uložené na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cenné věci odpovídá hostel pouze tehdy, převzal-li je do vlastní úschovy proti podpisu.

16. Host ubytovaný v tomto hostelu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má vedení hostelu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit a to bez náhrady.

17. Připojení k internetu je možné pouze za předpokladu, že host souhlasí s využitím Facebook wifi a jejich podmínkami.

18. Hosté s trvalým bydlištěm v Děčíně a v Ústí nad Labem jsou povinni složit vratnou zálohu ve výši 1000,- Kč, která jim bude vrácena v den jejich odjezdu v pracovní době recepce, a to v případě, že pokoj bude v pořádku.

19. Pro větší bezpečnost hostů je v obou budovách instalován kamerový systém, který může být využit při porušení tohoto ubytovacího řádu.

20. Za porušení tohoto ubytovacího řádu bude účtována smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč.

Hostel Děčín s.r.o.