Ubytovací řád Hostelu Děčín

1. V hostelu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu o totožnosti.

2. Užívání zařízení hostelu je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.

3. Požádá-li host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem hostelu nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10.00 hod. posledního dne, v téže době také pokoj uvolní. Pokud tak host neučiní, je hostel oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu vystěhovat.

5. V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

6. V den nástupu se host může v hostelu ubytovat nejdříve ve 14 hod. pokud nebyla tato hodina s provozovatelem sjednána jinak.

7. Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen zaplatit sjednané ceny zpravidla při příchodu.

8. Pobyt psů a ostatních zvířat není v celém prostoru hostelu dovolen.

9. V celém objektu hostelu, nesmí host bez souhlasu provozovatele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

10. Návštěvy ubytovaných hostů se musí předem hlásit provozovateli, noční návštěvy nejsou možné.

11. V pokojích není dovoleno používání vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně a kromě nabíječek mobilních telefonů.

12. Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, vypnout el. Spotřebiče a uzavřít okna. Při odchodu z koupelny, vypne infra zářič a zkontroluje vodovodní baterie, zda jsou zavřené, stejně tak učiní při odchodu z kuchyně. Při užívání kuchyně jsou hosté povinni udržovat pořádek a čistě umyté nádobí. Před odjezdem zkontrolují lednici a všechny svoje potraviny z ní odstraní.

13. Kouření je přísně zakázáno v celém objektu hostelu. Při porušení tohoto zákazu má provozovatel právo uplatnit vůči hostovi sankci ve výši 1000,- Kč za každé porušení a to i opakovaně. Host je povinen chovat se v prostorách hostelu tak, aby nevznikl požár.

14. Host odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami jemu svěřenými do péče. Případně takto vzniklé škody je host povinen uhradit na místě před svým odjezdem. Výše škody se stanoví dohodou, nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. Klient má za povinnost bezodkladně ohlásit případné předchozí škody na pokoji či na zařízení hostelu. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám. Ubytovatel má právo požadovat od hosta kauci ve výši 500,- Kč, která bude případně použita na úhradu škod jím způsobených, nebo mu bude vrácena při odjezdu.

15. Případnou ztrátu klíčů je host povinen ohlásit provozovateli hostelu bez prodlení a uhradit škodu tímto způsobenou.

16. Hostel neodpovídá za věci vnesené hostem do hostelu a odložených, pokud tyto věci nebyly uložené na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cenné věci odpovídá hostel pouze tehdy, převzal-li je do vlastní úschovy proti podpisu.

17. Stížnosti hostů a případné návrhy na zkvalitnění služeb přijímá provozovatel hostelu.

18. Host ubytovaný v tomto hostelu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má vedení hostelu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit a to bez náhrady.

 
 

Hostel Děčín, Čs.Mládeže 195/21, 40502 Děčín               tel.: +420 777 286 963                 e-mail: info@hostel-decin.cz